Algemene voorwaarden

Reiki cursussen

1 Je kunt jezelf aanmelden door het deelnameformulier in te vullen voor diverse Reiki cursussen. Het formulier voor de cursus is geldig als het ondertekend is voor akkoord. U kunt hier uw naam onder zetten. Daarna kunt u deelnemen aan de cursus, mits het aantal personen niet minder is dan zes. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten. De betaling dient uiterlijk vier weken van te voren voldaan zijn op het daarvoor bestemde rekeningnummer. U krijgt een bevestiging van uw deelname.

2. Wanneer u ziek bent psychisch of fysiek, dient u dit te melden. In overleg kunnen wij dan kijken of u in staat bent de cursus na uw ziekte verder op te pakken. Eventueel ontvangt u restitutie. Bij andere ziekte, zoals griep mag u de gemiste cursusdag/behandeling inhalen. Ook hiervoor dient u zich van te voren af te melden. Bij Corona gelden er andere maatregelen, die nageleefd worden, zoals besloten wordt in de politiek. De cursussen worden dan uitgesteld naar een ander tijdstip. Bij annulering van alle Reiki cursussen, wordt tot drie weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht. Een annulering twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het 100% betaalde cursusgeld in rekening gebracht. Korter dan een week of korter annuleren, wordt 100% van het cursusgeld geïncasseerd. Bij het niet tijdig afmelden treden automatisch artikel 1 t/m 3 in werking

3. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft de praktijk het recht om de Reiki cursus te annuleren. Deelnemers ontvangen hierover tijdig bericht. Hierna kunnen zij kijken of zij bij een andere cursus willen deelnemen. Je kunt ook wachten op een nieuwe groep.

4. Alle cursussen starten, nadat alle betalingen binnen zijn. Afspraken kunnen uiterlijk 24-uur van te voren geannuleerd worden. Dit gebeurt telefonisch met duidelijke vermelding van uw naam, datum van cursusdatum en tijd. Geef dit tijdig door. Bij een niet tijdige annulering wordt er eenmalig € 5,00 extra in rekening gebracht. Bij het niet op tijd betalen, kan de praktijk de nodige rente in rekening brengen van 1% per maand over de hoofdsom. Deze blijft openstaan totdat de cursist zijn of haar verplichtingen voldoet. Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de cursist een tweede betalingsherinnering sturen. Hiervoor wordt een bedrag van € 10,00 extra in rekening gebracht.

Artikel 1: Als cursist, voldoet u binnen 14 dagen na de datum van de de 2de betalingsherinnering, anders is de praktijk verplicht incassomaatregelen te treffen.

Artikel 2: Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cursist. De buitenechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00

Artikel 3: Bij een betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandelingen op te schorten totdat de cursist aan zijn/haar betalingsplicht heeft voldaan

Behandelingen

1 Je kunt jezelf aanmelden door mij een mail te sturen voor diverse behandelingen. Voor u een afspraak met mij inplant, komt u eerst voor een intakegesprek. Dit gesprek duurt een half uur. Kosten €25,00.

2. Wanneer u ziek bent psychisch of fysiek, dient u dit te melden. In overleg kunnen wij kijken of u in staat bent de behandelingen na uw ziekte verder op te pakken of dat er restitutie wordt verleend. Bij andere ziekte, zoals griep mag u de gemiste behandeling inhalen. Ook hiervoor dient u zich van te voren af te melden. Bij Corona gelden er andere maatregelen, die nageleefd worden, zoals besloten wordt in de politiek. De behandelingen worden dan uitgesteld naar een ander tijdstip. Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur worden geen kosten in rekening gebracht. Behandelingen die worden geannuleerd na deze 24 uur worden volledig in kosten gebracht. Bij het niet tijdig afmelden treedt automatisch artikel 3 in werking

Artikel 3: zie artikel 3 bij Reiki